Oman seuran analyysin tulokset

OMS kevätkokous oman seuran analyysi

Julkaistu: Torstai, 9.4.2009


Oulun Miekkailuseuran oman seuran analyysin tulokset julkistettiin kevätkokouksen yhteydessä, missä niitä esitteli puheenjohtaja Tanja Tammimies. Kokonaisuudessaan tulokset ovat seuralle mairittelevia, sillä seuran toimijat pitävät seuran toimintaa tasokkaana. Kysely asettaa kuitenkin seuran johdolle myös haasteita tulevaisuuteen, sillä vastaajat pitävät muun muassa oman salin hankkimista yhtenä tärkeänä painopisteenä.

Kyselyyn vastasi 33 henkilöä, joista 18 oli miehiä ja 15 naisia. Vastaajissa oli niin johtokunnan jäseniä, aktiivisia harrastajia, valmentajia, huoltajia kuin satunnaisiakin harrastajia.

Kyselyssä arvioitiin kolmea osa-aluetta: toiminnan perusteita, puitteita sekä määrää ja laatua. Kustakin näistä arvioitiin useita alakohtia, ja niissä arvioitiin nykytilaa ja annettiin mielipide siitä, kuinka tärkeänä vastaaja näki kyseiseen asiaan painottamisen.

Toiminnan perusteiden arvioinnissa keskiarvo oli yli neljän, kun viisi on paras mahdollinen arvosana. Kilpaurheilua ja tasa-arvoista toimintaa kiiteltiin erityisesti, mutta myös nuorten liikunta ja kunto- ja terveysliikunta saivat keskiarvoksi nelosen. Lasten liikunta jäi vähän alle neljän ja muu toiminta 3,66:een. Painotuksissa vastaajat puolestaan painottivat erityisesti nuorten liikuntaa, mutta myös tasa-arvoinen toiminta, kunto- ja terveysliikunta ja lasten liikunta saivat yli neljän arvioita.


Seurasi toiminnan perustat: Arvio Painotus
Osa-alue KA Hajonta KA Hajonta
Lasten liikunta 3,90 1,04 4,20 0,76
Nuorten liikunta 4,00 0,69 4,47 0,62
Kunto- ja terveysliikunta 4,00 0,92 4,34 0,70
Kilpaurheilu 4,45 0,81 3,69 0,93
Tasa-arvoinen toiminta 4,48 0,77 4,36 0,86
Muu toiminta 3,66 0,94 3,31 0,86


Toiminnan puitteiden kohdalla vastaukset sisälsivät jo arvosteluakin: yhteistyökumppaneiden ja ulkoisen tiedotuksen osalta arvosana painui alle kolmen. Parhaimmat arviot sai puolestaan varainhankinta ja sisäinen tiedotus. Painotuksiltaan kaikkia puiteasioita pidettiin tärkeinä - ainoastaan ympäristöasiat jäivät painotusarviossa alle neljän. Sisäinen tiedotus, varainen hankinta ja sisäinen kehitys puolestaan olivat painoarvoiltaan merkittävimpiä.


Seurasi toiminnan puitteet: Arvio Painotus
Osa-alue KA Hajonta KA Hajonta
Hallinto 4,13 0,63 4,24 0,79
Jäsenhallinta ja arkistot 4,33 0,78 4,15 0,72
Sisäinen tiedotus 4,42 0,83 4,79 0,48
Koulutus 4,05 0,78 4,04 0,81
Sisäinen kehitys 3,42 0,99 4,40 0,62
Varainhankinta 4,55 0,93 4,54 0,65
Tasa-arvo päätöksenteossa 4,25 0,79 4,00 1,09
Yhteistyökumppanit 2,92 1,26 4,14 0,80
Ympäristöasiat 3,38 0,77 3,50 1,10
Ulkoinen tiedotus 2,88 0,99 4,03 0,87


Toiminnan määrän ja laadun arvioinnissa parhaiten pärjäsivät seuran tapahtumat. Lukuiset sisäiset ja kansalliset kilpailut saavat tässä selvästi kiitosta. Selvästi muita heikommiksi jäivät puolestaan jäsenmäärä ja jäsenhankinta sekä arvioinnissa että painotuksissa, vaikka yhtäkään kohtaa ei painotuksen arvioinnissa katsottu vähämerkityksiseksi.


Seurasi toiminnan määrä ja laatu: Arvio Painotus
Osa-alue KA Hajonta KA Hajonta
Tapahtumat 4,59 0,56 4,55 0,62
Palveluiden määrä 4,30 0,75 4,53 0,62
Palveluiden laatu 4,19 0,79 4,69 0,54
Toiminnan avoimmuus 4,06 0,93 4,82 0,46
Jäsenhankinta 3,40 1,14 4,30 0,88
Jäsenmäärä 3,46 1,10 4,17 0,79


OSA tarjosi katsauksen myös siihen, mihin toiminnan alueisiin seurassa tulisi kiinnittää huomiota. Suhdeluvut on laskettu vastaajien näkemysten perusteella verraten nykytilan arviota ja painoarvoa kunkin osa-alueen kohdalla. Arvon noustessa yli yhden vastaajat olisivat valmiita panostamaan kyseessä olevaan asiaan enemmän kuin tällä hetkellä.

Toiminnan perusteissa merkittävimmiksi kehityskohteiksi nähtiin seuran perustoiminnot: nuorten liikunta, kunto- ja terveysliikunta sekä lasten liikunta. Puitteiden osalta erityisesti yhteistyökumppaneiden hankintaan ja ulkoiseen tiedotukseen katsottiin olevan tärkeä panostaa nykyistä enemmän, mutta myös sisäiseen kehitykseen tulee kyselyn mukaan panostaa. Toiminnan määrässä ja laadussa puolestaan ainoastaan seuran tapahtumien katsottiin olevan tällä hetkellä sopivalla tasolla: palvelujen määrää ja laatua pitäisi kehittää, samaten jäsenhankintaa ja jäsenmäärää sekä toiminnan avoimuutta.


Seurasi toiminnan perustat:
Osa-alue Suhdeluku
Lasten liikunta 1,08
Nuorten liikunta 1,12
Kunto- ja terveysliikunta 1,09
Kilpaurheilu 0,83
Tasa-arvoinen toiminta 0,97
Muu toiminta 0,91

Seurasi toiminnan puitteet:
Osa-alue Suhdeluku
Hallinto 1,03
Jäsenhallinta ja arkistot 0,96
Sisäinen tiedotus 1,08
Koulutus 1,00
Sisäinen kehitys 1,29
Varainhankinta 1,00
Tasa-arvo päätöksenteossa 0,94
Yhteistyökumppanit 1,42
Ympäristöasiat 1,03
Ulkoinen tiedotus 1,40

Seurasi toiminnan määrä ja laatu:
Osa-alue Suhdeluku
Tapahtumat 0,99
Palveluiden määrä 1,05
Palveluiden laatu 1,12
Toiminnan avoimmuus 1,19
Jäsenhankinta 1,26
Jäsenmäärä 1,20


OSA:n kyselystä saatiin myös paljon tekstimuotoista palautetta seuran vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista sekä näkemyksistä siitä, mihin seuran tulisi tulevaisuudessa mennä.

Seuran vahvuuksien kuvauksissa ei juuri jäänyt seuran toiminnan osa-aluetta, joka ei olisi kerännyt kehuja. Aloittelijan näkökulmasta kehuttiin sitä, että aloittelijan on helppo tulla mukaan ja että aloittelijoihin suhtautudaan avoimesti, myönteisesti ja he tuntevat olevansa tervetulleita mukaan toimintaan. Myös se, ettei tarvitse ostaa heti omia varusteita, keräsi kiitosta. Harjoitusilmapiiri, yhteishenki, seuran tiedotuksen taso ja kaikentasoisten harrastajien arvostus keräsi myös kehuja. Tähän liittyy myös useissa palautteissa mainittu monipuolinen tarjonta erilaisia harjoitusvuoroja, kilpailuja ja muuta toimintaa. Valmentajia ja seuran johtoa kehuttiin palautteissa asialleen omistautuneiksi, innostuneiksi ja jopa ammattimaisiksi. Uudistusvalmius, eteenpäinmenevä henki ja ennakkoluulottomuus toiminnassa sekä aktiivisuus paikallisesti ja kansallisesti olivat myös kiitosten listalla. Seuran toimintaa kuvailtiin useilla mairittelevilla ylisanoilla - listalta löytyvät mm. nuorekas, vireä, järjestelmällinen, hyvämaineinen, avoin, aktiivinen, tasa-arvoinen ja dynaaminen.

Kehuja seuran toiminnasta riitti, mutta kyllä vastaajilla oli mielessään heikkouksiakin. Lähes kaikissa kommenteissa puututtiin seuran harjoitustilanteeseen: seuran salitilannetta pidettiin riittämättömänä, ja samaten salin sijaintia pidettiin huonona. Tämä heijastuu sekä järjestelyissä että riittämättöminä ja turhan lyhyinä harjoitusvuoroina. Paljon mielipiteitä riitti myös markkinoinnista ja yhteistyökumppaneista - tai enemmänkin niiden puutteesta. Tätä toimintaa leimasi palautteen mukaan mainonta- ja varainhankintakokemuksen puute sekä lajin pienuus. Myös se, ettei seura ole pystynyt pitämään vanhoja aktiiveja riittävän hyvällä prosentilla mukana toiminnassa, keräsi kritiikkiä vastaajilta. Tämän lisäksi kritisoitiin seuratoiminnassa mukana olevien aktiivien määrää riittämättömäksi suhteessa toiminnan laajuuteen. Myös valmentajien määrää pidettiin riittämättömänä, ja kritisoitiin sen vaikutusta ikäryhmärajoituksiin ja harjoitusten määriin. Valmennuksessa toivottiin myös enemmän oppitunteja, mikä väistämättä on tietysti kiinni valmentajien määrästä. Samaten peräänkuulutettiin kokonaisvaltaisempaa valmennusta kilpamiekkailijoille ja enemmän kisamatkoja lähimaihin. Heikkoutena nähtiin myös Oulun maantieteellinen sijainti kaukana muista seuroista.

Vastaajilta riitti myös paljon ideoita seuran mahdollisuuksista. Rovaniemen lisäksi toivottiin seuroja myös muualle Pohjois-Suomeen. Muutenkin yhteistyö muiden pienempien seurojen kanssa nähtiin tärkeäksi kehityssuunnaksi.

Kokeneimmille kilpamiekkailijoille toivottiin omia harjoituksia. Junioritoiminnan, etenkin minijunioritoiminnan tämänhetkistä laajuutta pidettiin lupaavana ja hyvänä mahdollisuutena tulevaisuuden kannalta, ja parhaimpien juniorien valmentamisen muuttamista tavoitteellisemmaksi pidettiin mahdollisuutena seuran toiminnan kokonaisvaltaisuuden kehittämisessä.

Harrastustoiminnan puolella nähtiin myös useita mahdollisuuksia: harrastajien säilyttämiseksi harjoittelu tulisi suunnittella alkeiskurssin jälkeen selkeämmäksi, ja seurassa aiemmin vaikuttaneita miekkailijoita ja heidän houkuttelemistaan takaisin toimintaan pidettiin tärkeänä. Toisaalta vastauksissa oltiin sitäkin mieltä, että nyt ehkä kannattaisi keskittyä pitämään laadukkaana se toiminta, joka nyt on saavutettu, eikä pyrkiä liikaa laajentamaan. Yhteistyökumppaneissa ja sponsoreissa nähtiin mahdollisuuksia muun muassa oman salin hankinnan kannalta. Myös pienempien aselajien, kalvan ja säilän, lisäämistä pidettiin hyvänä panostussuuntana.

Tulevaisuuden uhat ovat myös olleet vastaajilla mielessä, ja monta aiheellista ja useissa vastauksissa toistuvaa huolta seuran toiminnasta onkin havaittavissa. Toisaalta pelätään jäsenpulaa ja harmitellaan jäsenten suurta vaihtuvuutta, mutta toisaalta osassa kommenteista pelätään harjoitustilojen ahtautta. Toinen useissa vastauksissa toistuva huoli on seuran aktiivien määrä: vetäjät ja aktiivit ovat nuorta väkeä, jonka liikkuvuus nykypäivänä on yleensä melko suurta. Toisaalta vastaajat ovat myös huolissaan aktiivien jaksamisesta: olosuhteet erityisesti oman salin puuttuessa ovat aktiiveille raskaat ja aiheuttavat paljon itse asiaan liittymätöntä työtä alueiden pystyttämisestä varusteiden raahaamiseen. Myös yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden määrä ja sitä kautta taloudellisten resurssien rajallisuus ovat olleet vastaajien mielessä. Eräs vastaaja kiteyttää asian näin: Tällä hetkellä seuran suurin ongelma on, että sillä ei ole omaa harjoitustilaa. Nykytilanteessa aikaa tuhraantuu aivan liikaa harjoittelun kannalta epäolennaisuuksiin, kuten alueiden pystyttämiseen ja varusteiden edestakaiseen kuljetteluun varastosta koulun saliin. Lisäksi vuoroja on liian vähän ja tila liian pieni nykyiseen harjoittelijamäärään suhteutettuna.

Kysymys siitä, missä vastaaja näkee Oulun Miekkailuseuran viiden vuoden päästä, herätti paljon kommentteja ja näkemyksiä. Merkittävin toistuva teema oli se, että vastaajat toivovat tai uskovat, että seuralla olisi oma sali viiden vuoden kuluttua. Salin merkitystä toiminnan kehittymisen kannalta painotetaankin paljon. Toinen toistuva teema, kuten myös numeerisista tuloksista käy ilmi, on harrastajamäärien kasvattaminen kaikissa ikäluokissa. Kommenteissa painotetaan myös sitä, että harrastusmahdollisuuksia pitää edelleen ja vielä paremmin tarjota kaikilla aseilla ja että myös pyörätuolimiekkailun tulisi olla seuran ohjelmassa mukana. Lasten harrastusmahdollisuuksista mainitaan parissakin kommentissa, että lajin harrastamisen aloittamisen tulisi olla mahdollista jo nykyistä nuorempana. Tulevaisuudessa nähdään myös aktiivisempaa panostusta erilaisiin harrastajaryhmiin: harrastajille ja tavoitteellisille kilpamiekkailijoille halutaan heille suunnattua toimintaa. Kilpamiekkailuun toivotaan kommenteissa tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta valmennuksen ja kilpailutoiminnan osalta. Harrastajille toivottiin yhdessä kommentissa itämaisten lajien tapaista vyöjärjestelmää oman kehityksen mittaamiseen. Samaten valmentajien määrän toivottiin seuraavan viiden vuoden aikana kasvavan.

Kokonaisuutena OSA-kyselystä saatiin siis paljon tärkeää ja mielenkiintoista palautetta seuran kehittämisen tueksi. Oulun Miekkailuseura onkin ilmoittautunut mukaan Suomen Miekkailuliiton seurakehityshankkeeseen, joka on suunniteltu jatkoksi SLU:n seuratyöntekijä Sirpa Korkatin työlle, joka alkoi OSA-analyysin toteuttamisella suomalaisissa miekkailuseuroissa.


(Teemu Tokola) - Uutista on katsottu 19802 kertaa 9.4.2009 jšlkeen.

Kommentit

Kirjoita kommentti tšhšn uutiseen LńHETTńJńN IP-OSOITE KIRJATAAN YL÷S JA KAIKISTA VńńRINKńYT÷KSISTń TEHDńńN ILMOITUS
Kommentti julkaistaan tšllš nimellš
Pahoittelemme hassua kysymystš - sillš yritetššn estšš mainosohjelmia kirjoittamasta palstalle.
Ytimekšs otsikko
Kirjoita viestisi tšhšn.

Haku

Hae sanoja uutisista

Muuta

Tuoreimmat uutiset

Kutsu seuran kevätkokoukseen
Kutsu seuran syyskokoukseen
Kutsu seuran kevätkokoukseen
Seuran kevätkokous pääsiäisen jälkeen
Seuran syyskokous kahden viikon kuluttua
Huippuvahvistus Ouluun kevääksi
Hyvä perusta luo pohjan myös aselajivaihdoille
Harjoitukset siirtyvät koronatauolle
Leviämisvaiheen rajoituksista tiedotetaan tiistaina
Seura siirtyy koronan kiihtymisvaiheen treenikalenteriin loppusyksyksi

Suosituimmat uutiset

Kaleva uutisoi MM-valinnan näyttävästi
OMS osallistui Amazing Oulu -tapahtumaan
SM-mitalit seuroittain 2009
Suomelle sotilasilmailu-5-ottelun maailmanmestaruus
Suomalaiset ylivoimaisia sotilasilmailu-5-ottelussa
Minijuniorien Merikoski-malja 2008 ratkaistiin
Ruusa ja Paulus floretin voittoon Polarissa
Zagrebin floretin juniori-MC-kilpailu
Kilpailu- ja toimitsijakielto Jan Badelle
Puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö saivat pojan

Viimeisimmšt kommentit

Leirien aselajit?
Krajnyakille pronssia Riossa
Leirin aselajit?
Hyviä taisteluita!
Mitali Allezista
Onnittelut!
Maailman kärki kiinni
Ilmoittautuminen avattu
Hyvää kansaivälisyyttä
Elokuun ajan jatketaan kesäaik

Eniten kommentteja

Paulus miekkailu-uransa tähänasti kovimmassa paikassa
Historiallisen miekkailun seminaari Oulussa
Kesäkisoissa kokeiltiin uutta joukkuekisajärjestelmää
Paulus nimettiin maajoukkueeseen
Paulus miekkaili kalvan SM-pronssille
Oulun Miekkailuseura sai oman salin
Sisäiset kilpailut V/2008
Kalvan SM-kisoilla loistava medianäkyvyys
Puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö saivat pojan
Uutisia voi nyt kommentoida

Tuoreimmat uutiset

Tuoreimmat uutiset

( 16.2.) Kutsu seuran kevätkokoukseen (katsottu 158 kertaa)
( 2.11.) Kutsu seuran syyskokoukseen (katsottu 548 kertaa)
( 10.3.) Kutsu seuran kevätkokoukseen (katsottu 2413 kertaa)
( 2.4.) Seuran kevätkokous pääsiäisen jälkeen (katsottu 4082 kertaa)
(13.11.) Seuran syyskokous kahden viikon kuluttua (katsottu 5211 kertaa)
(29.12.) Huippuvahvistus Ouluun kevääksi (katsottu 9459 kertaa)
(21.12.) Hyvä perusta luo pohjan myös aselajivaihdoille (katsottu 8809 kertaa)
(29.11.) Harjoitukset siirtyvät koronatauolle (katsottu 8253 kertaa)
(29.11.) Leviämisvaiheen rajoituksista tiedotetaan tiistaina (katsottu 8333 kertaa)
(25.11.) Seura siirtyy koronan kiihtymisvaiheen treenikalenteriin loppusyksyksi (katsottu 9910 kertaa)
(14.11.) Marianne Hiltunen jatkaa seuran puheenjohtajana (katsottu 9022 kertaa)
(25.10.) Vilhelmiina Heiskari Suomen mestariksi (katsottu 8410 kertaa)
( 3.10.) Sonja Rajakangas otteli viisiottelun SM-hopealle (katsottu 9018 kertaa)
( 29.9.) Mestari Antonio di Ciolo in Memoriam (katsottu 8824 kertaa)
( 16.2.) Santeri vahvana Saksassa (katsottu 13796 kertaa)
( 10.2.) OMS aloitti SM-vuoden 2020 voitokkaasti (katsottu 13988 kertaa)
( 6.1.) Oulun Miekkailuseura ehdolla vuoden 2019 urheiluseuraksi (katsottu 14645 kertaa)
( 5.1.) Oulun Miekkailuseuran johtokunta järjestäytyi (katsottu 14261 kertaa)
(30.11.) Oulun Miekkailuseuralle uusi johtokunta (katsottu 14163 kertaa)
( 9.9.) Syksyn kisakausi alkoi komeasti - Ilmarille voitto Berliinissä (katsottu 14916 kertaa)

Suosituimmat uutiset

Katsotuimmat uutiset

( 1.9.2010) Kaleva uutisoi MM-valinnan näyttävästi (katsottu 92922 kertaa)
( 12.5.2010) OMS osallistui Amazing Oulu -tapahtumaan (katsottu 49512 kertaa)
(15.12.2009) SM-mitalit seuroittain 2009 (katsottu 46848 kertaa)
( 27.7.2007) Suomelle sotilasilmailu-5-ottelun maailmanmestaruus (katsottu 43702 kertaa)
( 22.8.2008) Suomalaiset ylivoimaisia sotilasilmailu-5-ottelussa (katsottu 41212 kertaa)
(13.12.2008) Minijuniorien Merikoski-malja 2008 ratkaistiin (katsottu 40821 kertaa)
( 28.9.2009) Ruusa ja Paulus floretin voittoon Polarissa (katsottu 40153 kertaa)
( 25.2.2008) Zagrebin floretin juniori-MC-kilpailu (katsottu 39732 kertaa)
( 17.1.2005) Kilpailu- ja toimitsijakielto Jan Badelle (katsottu 39527 kertaa)
( 28.1.2009) Puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö saivat pojan (katsottu 39179 kertaa)
(31.12.2009) Oulun Miekkailuseura sai oman salin (katsottu 37345 kertaa)
( 4.2.2009) Nuoret huippumiekkailijat saivat OK:n tukea (katsottu 36803 kertaa)
( 12.4.2011) Noora Norman tiukasti mitaleilta Kalpamaratonissa (katsottu 36577 kertaa)
( 6.2.2009) Dennis Bade sai jatkoa OPM:n urheilija-apurahalleen (katsottu 36409 kertaa)
( 4.10.2008) Polar 2008 - kalvan tulokset (katsottu 36088 kertaa)
( 30.1.2007) Yliopisto palkitsi myös miekkailijoita (katsottu 35902 kertaa)
(21.12.2008) Suomen mestarit 2008 (katsottu 35822 kertaa)
(10.12.2007) Vuoden 2007 Suomen mestarit (katsottu 35762 kertaa)
( 8.12.2007) Naisten kalvan joukkue-SM 2007 (katsottu 35500 kertaa)
( 30.1.2015) Sonja Rajakangas biathlonfinaaliin Isossa-Britanniassa (katsottu 35302 kertaa)

Eniten muualta linkitetyt uutiset

( 27.7.2007) Suomelle sotilasilmailu-5-ottelun maailmanmestaruus - 163 linkkiš muualta (uutista katsottu 43702 kertaa)
( 17.1.2005) Kilpailu- ja toimitsijakielto Jan Badelle - 139 linkkiš muualta (uutista katsottu 39527 kertaa)
( 22.8.2008) Suomalaiset ylivoimaisia sotilasilmailu-5-ottelussa - 125 linkkiš muualta (uutista katsottu 41212 kertaa)
( 3.2.2008) Oulun ensimm√§isten kolmiottelukilpailujen tulokset - 103 linkkiš muualta (uutista katsottu 34848 kertaa)
( 4.2.2009) Nuoret huippumiekkailijat saivat OK:n tukea - 99 linkkiš muualta (uutista katsottu 36803 kertaa)
(10.12.2007) Vuoden 2007 Suomen mestarit - 98 linkkiš muualta (uutista katsottu 35762 kertaa)
(22.12.2006) Vuoden 2006 SM-mitalistit - 95 linkkiš muualta (uutista katsottu 33149 kertaa)
( 8.12.2007) Naisten kalvan joukkue-SM 2007 - 91 linkkiš muualta (uutista katsottu 35500 kertaa)
(21.12.2008) Suomen mestarit 2008 - 88 linkkiš muualta (uutista katsottu 35822 kertaa)
( 7.10.2007) Polar-miekkailukilpailu 2007 tulokset - kalpa - 88 linkkiš muualta (uutista katsottu 34720 kertaa)
( 25.1.2008) Yliopiston urheilumitalit 2007 - 86 linkkiš muualta (uutista katsottu 34955 kertaa)
(13.12.2008) Minijuniorien Merikoski-malja 2008 ratkaistiin - 82 linkkiš muualta (uutista katsottu 40821 kertaa)
( 16.3.2009) Ruusa voittoon Erkki Kerttula Memorialissa - 82 linkkiš muualta (uutista katsottu 34365 kertaa)
( 16.1.2010) Carolina Fusoni kovaan tulokseen Pisassa - 80 linkkiš muualta (uutista katsottu 34366 kertaa)
( 30.1.2007) Yliopisto palkitsi my√∂s miekkailijoita - 78 linkkiš muualta (uutista katsottu 35902 kertaa)
( 23.3.2009) Sunnuntaina oli turkulaisten vuoro juhlia - 76 linkkiš muualta (uutista katsottu 33885 kertaa)
(29.10.2008) Espoo Masters -kilpailun tulokset - 69 linkkiš muualta (uutista katsottu 33057 kertaa)
( 24.8.2008) 3- ja 4-ottelun SM-kisojen tulokset - 56 linkkiš muualta (uutista katsottu 34738 kertaa)
( 26.4.2009) Floretin junnu-SM-kilpailuista tulossa iso tapahtuma - 55 linkkiš muualta (uutista katsottu 33182 kertaa)
( 6.2.2009) Dennis Bade sai jatkoa OPM:n urheilija-apurahalleen - 55 linkkiš muualta (uutista katsottu 36409 kertaa)

Kommentit

Viimeisimmšt kommentit

( 7.12.2016) Leirien aselajit? (Vuoden 2017 miekkailuleirit) -Sari
( 15.9.2016) Krajnyakille pronssia Riossa (Riikka Kähkönen matkassa liiton leirillä Unkarissa) -Teemu Tokola
( 18.7.2016) Leirin aselajit? (Kaudenaloitusleirillä mahtava ulkomaalaisosanotto) -sari
( 12.6.2016) Hyviä taisteluita! (Kesäkisat alkoivat vauhdikkaasti) -sari
( 10.5.2016) Mitali Allezista (Aikuisryhmälle hyvää kokemusta Jyväskylästä) -sari
( 10.2.2016) Onnittelut! (Oululaiset Pariisissa) -Mikko
( 8.2.2016) Maailman kärki kiinni (Oululaiset Pariisissa) -Ukk
( 1.12.2015) Ilmoittautuminen avattu (Merikoski-maljan päätöskisat 5. - 6.12. ja 13.12.) -Ruusa Degerman
( 18.9.2015) Hyvää kansaivälisyyttä (OMS maailmalla tänäkin viikonloppuna) -TH
( 17.8.2015) Elokuun ajan jatketaan kesäaik (Ensi viikon treeniaikataulussa muutoksia) -Ruusa Degerman
( 9.8.2015) Alkuperäisessä uutisessa virhe (Ensi viikon treeniaikataulussa muutoksia) -Ruusa Degerman
( 6.6.2015) √Öke, Opettajani! (√Öke Aaltonen in Memoriam) -Eija Jalaba
( 13.5.2015) Onneksi olkoon Maria ja muutki (Maria Hirvelälle PM-kultaa!) -Risto
( 12.5.2015) Onnittelut (Maria Hirvelälle PM-kultaa!) -Mami
( 13.4.2015) Onnea (Javier Menéndez ja Carolina Sancho saivat poikavauvan) -RN
( 11.3.2015) Miekkailija-elokuvasta (Miekkailija-elokuvan liput varattavissa) -Sari
( 11.2.2015) Lajin nimi (Sonja Rajakangas biathlonfinaaliin Isossa-Britanniassa) -Eija R
( 2.2.2015) Biathle?! (Sonja Rajakangas biathlonfinaaliin Isossa-Britanniassa) -Saskia
( 1.2.2015) Hienoa (Sonja Rajakangas biathlonfinaaliin Isossa-Britanniassa) -Tomi
(16.12.2014) Joulun ajan harjoitusajat (Joulutervehdys miekkailuliitolta) -Ulla Kokkonen

Eniten kommentoidut uutiset

( 4.3.2010) Paulus miekkailu-uransa tähänasti kovimmassa paikassa - 9 kommenttia (katsottu 33950 kertaa)
( 30.8.2009) Historiallisen miekkailun seminaari Oulussa - 7 kommenttia (katsottu 34055 kertaa)
( 10.6.2009) Kesäkisoissa kokeiltiin uutta joukkuekisajärjestelmää - 7 kommenttia (katsottu 32208 kertaa)
( 1.6.2010) Paulus nimettiin maajoukkueeseen - 6 kommenttia (katsottu 33129 kertaa)
( 17.5.2009) Paulus miekkaili kalvan SM-pronssille - 5 kommenttia (katsottu 31971 kertaa)
(31.12.2009) Oulun Miekkailuseura sai oman salin - 5 kommenttia (katsottu 37345 kertaa)
(27.11.2008) Sisäiset kilpailut V/2008 - 4 kommenttia (katsottu 32553 kertaa)
( 12.5.2009) Kalvan SM-kisoilla loistava medianäkyvyys - 4 kommenttia (katsottu 32619 kertaa)
( 28.1.2009) Puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö saivat pojan - 4 kommenttia (katsottu 39179 kertaa)
(19.11.2008) Uutisia voi nyt kommentoida - 4 kommenttia (katsottu 32093 kertaa)
(15.12.2009) SM-mitalit seuroittain 2009 - 3 kommenttia (katsottu 46848 kertaa)
( 23.8.2009) OMS menestyi veteraanien SM-kisoissa - 3 kommenttia (katsottu 33637 kertaa)
(20.11.2010) Sofian säilän SM-kisat loukkaantumisen myötä pettymykseen - 3 kommenttia (katsottu 32127 kertaa)
( 28.9.2009) Ruusa ja Paulus floretin voittoon Polarissa - 3 kommenttia (katsottu 40153 kertaa)
( 30.1.2015) Sonja Rajakangas biathlonfinaaliin Isossa-Britanniassa - 3 kommenttia (katsottu 35302 kertaa)
( 10.5.2015) Maria Hirvelälle PM-kultaa! - 2 kommenttia (katsottu 27131 kertaa)
( 5.11.2010) Ero 64:n joukkoon jäi pieneksi Pauluksen MM-otteluissa - 2 kommenttia (katsottu 28356 kertaa)
( 13.3.2009) Liiton rankingjärjestelmä uusiksi? - 2 kommenttia (katsottu 31000 kertaa)
( 3.2.2009) OMS:lle tasa-arvoisen liikuntakulttuurin tunnustuspalkinto - 2 kommenttia (katsottu 30408 kertaa)
(30.10.2011) Teemu Tokola floretin Suomen mestariksi - 2 kommenttia (katsottu 27797 kertaa)

Hakutoiminnot

Sanahaku

Etsi uutisteksteistš seuraavia sanoja:


Asiasanahaku

Asiasana (erottele useammat asiasanat puolipisteillš):


Asiasanat

Valitse asiasana seuraavasta listasta, niin nšet kaikki kyseiseen asiasanaan liittyvšt uutiset.
Alisher Usmanov
blogit
Helea Tokola
Kalle Laine
U23
veteraanit
1
10sport
2
2007
2013
2014
2015
5
5-ottelu
A
Achim Peters
aikataulu
Aino Järvinen
Akateeminen SM
Akateemiset SM-kilpailut
Aleksandra Dvoryanchikova
Aleksei Shabunin
Alexander Lahtinen
Alexandre Allione
Alisher Usmanov
alkeiskurssi
Alkeiskurssit
alkeisseminaari
Allez
Allez kalpamaraton
Allez-kalpamaraton
Amazing Oulu
Andr√°s Koroknay-P√°l
Andrea Baldini
Anna Lahtinen
Anna Leppävuori
Anna Salminen
Anna-Maria Raudaskoski
Anne Kenttä
Anni Herranen
Annina Laine
Antonio di Ciolo
Antte Hietaharju
Antti Repo
apurahat
Ariana Olivia Peters
Arma Ulea
Arttu Pulkkinen
arvokisakriteerit
arvonta
aseenkorjaus
aselakimuutos
Ateena
B
Baku
Belgian mestaruus
Belgrad
biathlon
Birmingham International
blogit
Brightonin julistus
Bruno Gaby
C
Cadet Circuit
Carolina Fusoni
Carolina Sancho
Catania
Catharina Kock
CEP Marathon
Challenge Bernadotte
Challenge CEP
Challenge Monal
Claudia Bokel
Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo
Coupe de Heracles
Coupe de Stockholm
Coupe du Nord
Coupe Heracles
cup-finaali
cup-finaalit
D
Dennis Bade
divisioonajako
Dmitriy Li
E
Eduard Sergun
Eesti vehklemisliit
Eevi Bengs
EFC
EHMS
EKM
EKO-Aims
Elisa Heroja
elokuvat
Elokuvateatteri Star
EM
EM 2009
EM 2010
EM 2011
EM 2013
EM 2014
EM 2015
EM2004
EM2008
EM2009
Engarde
ennuste
Enrico di Ciolo
Erik Liesola
Erkki Kerttula Memorial
Ervin Sz√ľcs
Escrime Internationale
esittely
esittelyt
Espoo masters
Espoon Miekkailijat
Ester B√°lint
etelänapa
Etelänapamanner
Euroopan miekkailu-unioni
Eurooppa-cup
European Games
Eurosport
Eva Hautala
F
Facebook
FIE
FIE-tuomaripätevyys
FIE-tuomarit
FIE: valmentajakoulutus
Fiia Liiti
finaali
fiore
floretin SM
floretti
floretti,kalpa
florettivastaava
Forum 24
Francesco Salvo
G
Gabor Totola
Gabriel Menéndez
Gautier Baudry
Gdansk Szkola Floretu
Gdanska Szkola Floretu
Glo Art Challenge
Gunnar Gräsbeck
Guy Windsor
H
haastattelu
HABDA
hallitus
harjoittelu
harjoitukset
harjoitusryhmät
harjoitustakit
harjoitusvuorot
harrastusten ilta
Heidenheim
Helea Tokola
Helena Somervalli
Helsingin Miekkailijat
HEMA
Herman Bonner
HFM
HFM 90v
HFM 90v.
hieronta
hiihtoloma
Hilla Hämäläinen
historiallinen miekkailu
historiikki
Hugo Menéndez
huippu-urheilu
huippu-urheilun muutosryhmä
HuMu
hyvinvointiviikko
I
ikäluokat
Ilari Saarinen
Ilkka Hartikainen
Ilkka Saarela
illanvietto
ilmailuviisiottelu
Ilmari Heiskari
Ilmavoimat
ilmoittautuminen
Ilona Syvälä
In Memoriam
Instagram
IRC
Irene Enright
Irma Lindeman
Ismo Hokkanen
Ivan Blagoev
Ivar Lönnberg
IWG
J
Jaakko Paavolainen
Jaakko Rauma
Jaana Pihkala
Jan Bade
Jani Kotikangas
Javier Menéndez
Javier Menéndez Fernández
johtokunta
Joonas Kotikangas
joukkue
joukkuekilpailu
joukkuekisa
joukkuemaailmancup
Jouko Pakarinen
joulutervehdys
Jouni Alanärä
Juha Lumijärvi
junioripalkinnot
juniorit
Jussi Korhonen
K
kadet
kadetit
kaksintaistelut
kalenteri
Kaleva
Kalle Laine
kalpa
Kalpa ja mieli
kalpa, SAF Pokalen
kalpa: Risto Degerman
kalpajuniorit
Kalpamaraton
kalpasparring
kalvan SM
kamppailulajit
kangasmerkki
Kari Kaaja
Karjalan Kalpa
karttapalvelu
Kasper Roslander
Katja Västi
Katri Savolainen
Katterin Miekka
kaudenaloitusleiri
kausikatsaus
KaVe
Kazan
Kenneth Quek
Kesäkisat
Kesäkisat 2009
Kesäkisat 2010
kesäleiri
kesäleirit
kesävuorot
keväliittokokous
kevät
kevätkokous
kevätliittokokous
kiertopalkinto
kilpailujärjestelmä
Kilpailukalenteri
kilpailukielto
kilpailumääräykset
kilpailut
kilpailutoimikunta
kiltamestaruus
Kimmo Pentikäinen
Kimmo Puranen
kirjat
Kirsi Yrjölä
kisaformaatti
kisakutsut
kisamatkat
kisat
kisatoimisto
Klaus Härö
KOK
Kokkola
Koko Oulu askeltaa
kolmiottelu
korona
Kummacon
KuMS
Kuopion Miekkailijat
Kupittaa
Kupittaa Tournament
kurinpito
Kurt Lindeman
kutsu
kuvagalleria
käyttökatkos
L
lajimarkkinointi
Laura Salminen
Laura Teivainen
Lauri Hirvelä
Leanid Sadouskiy
lehti
leiri
leiri: floretti
leirit
Lena Tallroth-Kock
Leon Paul
Levi Open
Levi Open 2017
Liikukko nää?
Limingan Pisto
Liminka
lisenssi
logo
Longsword Open
Lontoo 2012
LPM
Lumilyhty
M
maailmancup
maajoukkue
maajoukkuekeskus
maksut
Marathon CEP
Maria Hirvelä
Marianne Hiltunen
Marja-Liisa Someroja
Martia Arts Center
masters
Mateo Menendéz
Mateo Menéndez Sancho
matot
Mats Wikström
Matti Huhtala
Matti Pulli
Matti Uotila
MC 2011
MC 2013
MC 2014
MC 2015
MC 2016
MC 2018
MC-pisteet
media
Merikosk
Merikoski -kisa
Merikoski-malja
Merikoski-malja, sisäiset kilpailut
Michaela Kock
miekat ja rikokset
Miekka Suomessa
Miekkailija
Miekkailija-elokuva
miekkailijoiden tuki
miekkailu liitto video
Miekkailu Suomessa
miekkailuesittely
miekkailukenkä
miekkailukisat
miekkailuleirit
Miekkailunäyttely
miekkailusali
Miekkailuseura Pisto
miekkakokoelma
miesten floretti
Miika Lahti
Mika Heiskari
Mika Roman
Mikkelin Miekkailijat
Mikko Honkasalo
minijuniorit
minijunnut
mitalistit
MM 2009
MM 2010
MM 2011
MM 2013
MM 2014
MM 2016
MM 2017
MM 2018
MM 2018;OMS;Santeri Ylitervo;Ilmari Heiskari;Ilkka Saarela;Eva Hautala
MM-kilpailut
MM2004
MM2007
MM2008
MM2009
MM2010
Moskova
N
naiset
neliottelu
Nelonen
Niilo Tokola
Nike
Niko Vuorinen
Niko Vuorinen: kalpa
Nikolai Novosjolov
Nils Sjöblom Memorial
Noora Norman
Noora Uusitalo
Nordic Historical Fencing League
Nuori Suomi
Nykyaikainen 5-ottelu
Nykyaikainen viisiottelu
O
ohjaajat
Oliver Mattson
Olli Järvelä
Olli Mahlamäki
olympiakamppailu
olympiakamppailutapahtuma
Olympiakomitea
Olympialaiset
oman seuran analyysi
OMS
oms_tagram
OMS-vauvat
OMS, harjoittelu
OMS;kevätkokous
OMS;Olli Järvelä;Cadet Circuit
OMS;Santeri Ylitervo;Aino Järvinen
OMS;syyskokous
OMS;valmentaja
OMS;verkkosivu
OMSas
oparit
Opetusministeriö
opiskelijat
oppitunnit
oppituntikortit
Oppituntimaksut
Oskar Lönnberg
Oskari Taponen
Oskari Taponen.
osuma-alue
Oulu
Oulu Ouhoi
Oulu Pentathlon
Oulu-lehti
Oululehti
Oulun kesäkisat
Oulun mestaruus
Oulun Miekkailutarvike
Oulun päivät
Oulun Yliopisto
Outi Jaakkola
Outi Kenttä
Outi Supponen
OYY
P
Paha perhe
P√°l Schmitt
palkinnot
PanOULU
paralympialaiset
Pariisi
Paul Moulin
Paula Soitiala
Paulus Tokola
Peking
Pekingin olympialaiset
Pekka Korhonen
perhemiekkailutapahtuma
peruutukset
Peter Grönholm
Petra Rousu
Petri Vammelvuo
pikkujoulu
pikkujoulut
Pisa
pistooliammunta
pitkämiekka
PM 2009
PM 2010
PM 2011
PM 2012
PM 2013
PM 2014
PM 2015
PM 2016
PM 2018
PM2004
PM2008
PM2011
PM2016
PM2019
Pohjoismaat
Pohjolan Työ
Polar
Polar 2009
Polar 2010
Pontus Huttunen
PoPLi
presidentti
Pro-olymp
puheenjohtaja
puheenjohtajan katsaus
puheenjohtajavaali
pyörätuolimiekkailu
R
Radio Suomi
ranking
Ranskan maajoukkue
rapiiri
Rasmus Mellanen
Rauhan Tervehdys
Reeta Alanko
Reijo Nurmi
Reilu Peli
Rene Roch
Riikka Kähkönen
Rio
Rio 2016
Rio de Janeiro
Risto Degerman
ritarihaarniska
RM
Rolf Wiik
Roope Takala
Rovaniemen Miekkailijat
RSS
Ruusa Degerman
S
SAF Pokalen
Sai Väyrynen
Saimaan Säilät
Sakari Raudaskoski
sali
salitalkoot
saliyö
Salvatore Sanzo
Sami Miettinen
Sammakkosali
Samuel Tokola
Santeri Ylitervo
Sara Kurttila
Sari Männikkö
satelliittimaailmancup
Seija Polkko
Selma Mustonen
seminaari
seniorit
Seppo Lauhio
seurakehitystyö
seuralehti
seuramenestys
seuran kokous
seuraneuvottelukunta
seuratuki
seuravaihdot
SH4
Sheffield
Siivouspäivä
siivoustalkoot
Simone Piccini
Simone Vanni
sinettikriteerit
Sinettiseura
sisäiset kilpailut
sisäiset kilpailut, Merikoski-malja
sisäiset kisat
SLU
SM 2008
SM 2009
SM 2010
SM 2011
SM 2012
SM 2013
SM 2013;Andr√°s Koroknay-P√°l;Michaela Kock
SM 2014
SM 2015
SM 2016
SM 2017
SM 2018
SM 2019
SM 2020
SM-kisat
SM2004
SM2006
SM2007
SM2008
SM2011
SM2013
SM2015
SM2016
SM2020
SM5L
SM5L; EM 2015
SM5L;Terho Mustonen;Tanja Tammimies
SML
SMT
Sofia Blanco
Sofia Tauriainen
Solti Team
SOLTI Team leiri
Sonja Rajakangas
Sonja Rajakangas.
Sotilaiden MM-kisat
sotilasilmailuviisiottelu
sparraus
SportElite
sporttipassi
Stiven Naatus
strategia
STTR
Suomen Cup
Suomen mestari
Suomen mestarit
Suomen urheilugaala
SuomiMies
Suvi Lehtonen
syyskokous
syyskokous 2019
syysliittokokous
syysloma
Szombathely
säilä
Säiläklubi
säilän SM
Särestö
Särestö Open
Säännöt
Säännöt, STTR, FIE
T
T
t-paita
Tallinna M√Ķ√Ķk
talviloma
Taneli Pahkala
Tanja Tammimies
Tatu Huovilainen.
teatterimiekkailu
Teemu
Teemu Elonen
Teemu Korhonen
Teemu Lakkasuo
Teemu Seeve
Teemu Tokola
Terhi Lumme
Terho Mustonen
Tero Hakkarainen
Thomas Bach
TM√ÖF
toiminnanjohtaja
toiminta-avustus
Topias Tauriainen.
Toppilan sali
Torni-turnaus
Trekanten
Trekanten International
tuet
Tukholma
tuki
tuomarit
tuomaritoiminta
tuomarivelvoite
tuomarointi
Tuomitseminen
tuotteet
Turun Miekkailijat
Turun Sanomat
turvallisuus
turvallisuusohjesääntö
tytöt
Tähtiseura
Töölön kisahalli
U
U23
uinti
Ullmax
universiadit
universiadit 2009
Universiadit 2011
URA-säätiö
urheilija-apuraha
Urheilukanava
urheilumiekkailu
urheilumitali
uudistus
uutiset
uutiskirje
V
vaalit
Valdemar Laine
Valentina Vezzali
Valge Daam
valmennustoimikunta
valmentaja
valmentajahaku
valmentajakoulutus
valmentajat
Valo
Valter Mickwitz
vappu
varainhankinta
varkaus
varusteet
varustetilaukset
vasenkätisyys
Vehkleja
Veikko Tirri
verenluovutustempaus
verkkapuku
verkkarit
verkkokumppanuus
verkkosivu
verkkosivut
verkkotunnus
Verneri Vesterinen
veteraanimiekkailu
veteraanit
veteraanit, kalpa
video
videot
Viikkosavo
viisiottelu
Vilhelmiina Heiskari
Ville Elonheimo
Ville Ojell
Ville Rosenlund
Viro-Suomi-maaottelu
vironmestaruuskilpailut
visiirikypärä
VMS
voittajakommentit
VOK
Vulcanalia
vuoden miekkailija
vuoden seura
Vuoden urheilukirja
W
Weisser Bär
World Combat Games
Wuxi
X
X-On
Y
yhdistyminen
yksityistunnit
YLE
yleiskokous
yliopiston urheilumitali
Ylioppilaslehti
Ylioppilasmiekkailijat
Ylioppilasmiekkailijoiden juhlakilpailut
Ylioppilasmiekkailijoiden juhlakisat
YM
YM Juhlakisa
YM juhlakisat
YM:n juhlakisat
Young Lions
Ystad International
Z
Zsofia Olah
Oulun Miekkailuseura ry
johtokunta@oulunmiekkailuseura.fi
Alasintie 3-7
90400 OULU, Finland
y-tunnus 1869494-4